Νομικό πλαίσιο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4583 (ΦΕΚ Α’ 212/18-12-2018) Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)

Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α 183) Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87) Άσφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις

Ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις

Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107) Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201306/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις

ΠΕΕ 8615.4.2016 Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

ΠΕΕ 8815.4.2016 Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο link της Εποπτικής Αρχής

© 2023 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved