Καλύψεις

Βρες το πακέτο που σου ταιριάζει!

Silver

Gold

Platinum

Silver

Βασικές καλύψεις για την αποθήκη σου.

Εξασφαλίζει την επιχείρησή σας από απλούς κινδύνους όπως φωτιά και πλημμύρα.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που είναι σταθερά προσαρτημένες στο κτίριο της επιχείρησης.

Καλύπτονται οι ζημιές από πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό. Στην κάλυψη θα συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που βρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες εντός του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων. Στην κάλυψη θα συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που βρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες εντός του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Καλύπτονται οι ζημιές από έκρηξη συσκευών ή/και εγκαταστάσεων.

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

Καλύπτονται οι ζημιές από πλημμυρά, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετό και λοιπά καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα εάν ο χώρος της ασφαλιζόμενης επιχείρησης περιλαμβάνει και υπόγειο ή ημιυπόγειο χώρο ως αποθήκη ή χώρο έκθεσης – δραστηριότητας.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για το περιεχόμενο του υπογείου ή ημιυπογείου χώρου για ζημιές από πλημμύρα θα είναι ανάλογο της επιφάνειας του υπογείου ή ημιυπογείου προς τη συνολική ασφαλιζόμενη επιφάνεια του χώρου της επιχείρησης και δε θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 40% του συνολικού ασφαλιζόμενου ορίου του περιεχομένου.

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers), εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης των ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων μέχρι του ποσού των €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός.

Καλύπτονται τα έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά. Επιπλέον, καλύπτονται δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και αμοιβές μηχανικών.

Καλύπτεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε μετά την έναρξη της ασφάλειας και αφορά την ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης

Η ζημιά θα αποζημιώνεται όταν η εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για κτίριο και περιεχόμενο, είναι μέχρι και 10% ανώτερη του αντίστοιχου ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Προαιρετική κάλυψη με όλα τα προγράμματα. Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού.

Gold

Το 63% των πελατών μας επιλέγει αυτό το πρόγραμμα.

Εκτεταμένη ασφαλιστική προστασία και σιγουριά, με καλύψεις που πέρα από τη Silver, εξασφαλίζουν την επιχείρηση και τον εξοπλισμό σας από κλοπή ή ληστεία, αλλά και τη δική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους.

Θραύση τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης.

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Καλύπτεται ζημιά στο τμήμα ή στα τμήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στην ασφαλιζόμενη κατοικία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Καλύπτονται οι ζημιές των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από κλοπή ή ληστεία.

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από κλοπή ή ληστεία.

Καλύπτεται κλοπή, ολική ή μερική στο περιεχόμενο (εμπορευμάτων ή/και εξοπλισμού) της επιχείρησης από διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και οι ζημιές που θα προκαλέσουν οι διαρρήκτες/ληστές σ’ αυτό.

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διενέργεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα κι αν δεν κλαπούν ή αφαιρεθούν αντικείμενα από το περιεχόμενο.

Καλύπτεται η ληστεία μετρητών ή/και επιταγών που μεταφέρονται είτε από τον ίδιο τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλιζόμενο επιχειρηματία.

Καλύπτεται η ληστεία μετρητών ή/και επιταγών από τα ταμεία της ασφαλιζόμενης επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας της. Η παραπάνω κάλυψη των επιταγών ισχύει μόνο μετά από την παράνομη εξαργύρωσή τους.

Καλύπτεται ή Αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζόμενου έναντι πελατών ή επισκεπτών, για ατυχήματα (θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που θα συμβούν από τον ασφαλιζόμενο χώρο της επιχείρησης και εντός αυτού, οφειλόμενα σε λάθη ή παραλείψεις του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, ανά γεγονός και ανά έτος.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζόμενου για σωματικές βλάβες ή/και άμεσες υλικές ζημιές σε τρίτους, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευση, εντός του ασφαλιζόμενου χώρου της επιχείρησης.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου και του Ασφαλιζόμενου ή των μελών της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με αυτούς, καθώς επίσης και των προσώπων που υπάρχουν στην υπηρεσία τους για τις οικιακές τους ανάγκες, για υλικές ζημιές έναντι του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης.

Καλύπτεται η ζημιά ή βλάβη στα ασφαλισμένα εμπορεύματα ή πρώτες ύλες, που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους, λόγω ποιοτικής αλλοίωσης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, από διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων.

Platinum

Ολοκληρωμένη προστασία κάτω από όλες τις συνθήκες.

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο που προστατεύει συνολικά εσάς, τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας, με καλύψεις σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της αποθήκης σας

Έχεις απορίες;

Μάθε Περισσότερα

© 2023 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved