ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη πρέπει:

να δαπανήσετε χρήματα

να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας

να «εμπλακείτε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας.

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία για Πρακτορεία Μεταφορών απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.

Ποιοι Καλύπτονται;

Ο Επιχειρηματίας/Επαγγελματίας, το πρακτορείο Μεταφορών και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Υπηρεσίες και Παροχές :

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού ασκείται αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών

Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης

Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο

Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν την Ασφαλισμένη επιχείρηση και τα Ασφαλιζόμενα πρόσωπα και σχετίζονται με τις καλυπτόμενες Ασφαλιστικές Περιπτώσεις

Καλύψεις :

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

O Επιχειρηματίας ή η Επιχείρηση διεκδικεί – εξώδικα ή/και δικαστικά – αποζημιώσεις που δικαιούται, όπως ζημίες του Καταστήματος ή των Γραφείων, των εμπορευμάτων ή μηχανημάτων που θα προξενήσουν τρίτοι κ.λπ.

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της επιχείρησής σας ή κάποιος από τους εργαζόμενους σε αυτή κατηγορηθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως:

Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση

Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διατάραξη κοινής ησυχίας

Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης

Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον της Επιχείρησης με:

Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση

Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου Εργαζόμενου για:

Οικονομική ατασθαλία

Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ.

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εξώδικα ή/και δικαστικά, κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως:

Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές

Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου

Απαίτηση του ιδιοκτήτη για αποκατάσταση συγκεκριμένων μετατροπών που έχουν γίνει στο μισθωμένο ακίνητο κ.λπ.

Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Εάν η Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την επιχείρηση με συμβόλαιο πυρός, περικόπτει την αποζημίωση έπειτα από σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, κ.λπ.