Ασφάλιση Μηχανημάτων Έργου

αρθρογραφία

Πολλοί φίλοι αναγνώστες μας έχουν ζητήσει να τους βοηθήσουμε να ‘’ξεκαθαρίσουν’’ το τοπίο της αστικής ευθύνης μηχανημάτων έργων στα ασφαλιστήρια των τεχνικών τους έργων.

Έτσι λοιπόν είπαμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και σας παρουσιάζουμε παρακάτω τα βασικά στοιχεία ασφάλισης με όσο πιο απλά λόγια γίνεται.

Με τον όρο «μηχανολογικός εξοπλισμός εργοταξίου ΜΕ» (ή μηχανήματα έργου) νοούνται όλα τα σταθερά ή / και μηχανοκίνητα οχήματα (αυτοκινούμενα μηχανήματα που λειτουργούν με κινητήρια θερμική μηχανή) όπως εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα, γερανοί κλπ συναφή όπως επίσης και οχήματα του εργοταξίου, ανεξάρτητα εάν τα μηχανήματα αυτά είναι ιδιοκτησίας του κατασκευαστή ή είναι μισθωμένα από αυτόν. Όσον αφορά τα τεχνικά έργα (κατασκευές κλπ.), η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού είναι απολύτως απαραίτητη. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των μηχανημάτων αφορούν σε κακό χειρισμό, δύσκολη ή απαιτητική εργασία, χρήση μη κατάλληλου εξοπλισμού, κακή συντήρηση ή πλημμελής /ελλιπής επίβλεψη.

Η ασφαλιστική εταιρία καλείται να αποκαταστήσει βλάβες στον ίδιο τον εξοπλισμό καθώς επίσης και σωματική βλάβη ή/ και υλική ζημιά που τυχόν προκληθεί σε τρίτο πρόσωπο από τη χρήση του εξοπλισμού αυτού.

α. Για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα, που διαθέτουν πινακίδα κυκλοφορίας, οι ιδιοκτήτες αυτών είναι υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας να διαθέτουν συμβόλαιο για Αστική Ευθύνη σύμφωνα με το Ν. 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86 και όπως ισχύει τροποποιημένος. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β Νόμου 489/1976, όπου ορίζεται ότι «Η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ΄αυτό, εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί οδού», οι εργοταξιακοί χώροι εξομοιώνονται με τις οδούς δημοσίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι άδεια κυκλοφορίας στο εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν έχουν όλα τα μηχανήματα. Μόνο τα ελαστιχοφόρα (τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα) επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

β. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους από τη λειτουργία του μηχανήματος που αποτελεί είτε εξάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος είτε είναι προσαρμοσμένο σε αυτό με την ιδιότητά του ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο για την κάλυψη της ζημιάς αυτής. Επισημαίνεται ότι καθώς η ασφάλιση αυτοκινήτων σε πολλές περιπτώσεις δύναται να ασφαλίζει και τη λειτουργία του μηχανήματος ως εργαλείο, τότε από το Τμήμα ΙΙ Αστική Ευθύνη του συμβολαίου των έργων έχει την δυνατότητα κατόπιν συμφωνίας να παρέχει κάλυψη εργαλείου καθ’ υπέρβαση – μετά την εξάντληση- του ορίου ευθύνης που διατηρεί για την κάλυψη αυτή ο ασφαλισμένος στο ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου και πάντοτε μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιό του για το έργο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα ενεργοποιηθεί πρώτα η αστική ευθύνη μηχανήματος έργου –επέκταση του συμβολαίου Γενικής Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο υποχρεωτικά και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχει το μηχάνημα και στη συνέχεια εάν τα όρια της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν καλύψουν το ποσό της αποζημίωσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τεχνικών έργων (CAR, EAR)1.

Στην προσπάθεια μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης της κάλυψης και για την αποφυγή παρερμηνειών σε περίπτωση ζημίας, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά μέσα στο συμβόλαιο τεχνικών έργων όταν ο Ασφαλιστής επιθυμεί να συμπεριλάβει την επέκταση της κάλυψης για την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου εντός του εργοταξίου του Ασφαλισμένου καθ’ υπέρβαση των υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης βάσει της Νομοθεσίας.

• Στη διαδικασία της αξιολόγησης και τιμολόγησης του κινδύνου, ο Underwriter οφείλει να ζητά πληροφορίες για τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν ακόμη και εάν δεν προσφέρεται ή ζητείται κάλυψη.
• Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι η ασφάλιση ευθύνης προς Τρίτους, από τη λειτουργία των μηχανημάτων, περιορίζεται σε ατυχήματα που θα γίνουν όταν τα μηχανήματα βρίσκονται ΜΟΝΟ εντός του εργοταξίου. Σε περιπτώσεις όμως έργων (π.χ. οδοποιίες) όπου ο ορισμός του εργοταξιακού χώρου δεν είναι σημειακά ορισμένος, η πιθανότητα να επέλθει ζημιογόνο γεγονός, ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση των μηχανημάτων έργου κατά μήκος του έργου σε εργοταξιακούς δρόμους, είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Προς περαιτέρω κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα:

Σε έργο οδοποιίας το οποίο ασφαλίζεται με συμβόλαιο ΚΠΚ Εργολάβων, με επέκταση κάλυψης σε Α.Ε. προς Τρίτους, όπου γίνεται αναφορά ότι «για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργου του Ασφαλισμένου, χορηγείται κάλυψη αστικής ευθύνης in excess (μετά την εξάντληση) των ορίων ευθύνης του Ασφαλιστηρίου του κλάδου Αυτοκινήτων το οποίο υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί», ένα μηχάνημα έργου (γκρειντερ) με πινακίδα κατά τη διάρκεια της εργασίας, εντός εργοταξιακού χώρου μη όμως σημειακά ορισμένου, προκαλεί ατύχημα σε ένα διερχόμενο όχημα Ι.Χ.
Σε περίπτωση διαπιστωμένης ευθύνης του μηχανήματος έργου, θα ενεργοποιηθεί πρώτα η αστική ευθύνη μηχανήματος έργου – επέκταση του συμβολαίου Γενικής Οδικής Κυκλοφορίας, το όποιο υποχρεωτικά και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχει το μηχάνημα και στη συνέχεια εάν τα όρια της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν καλύψουν το ποσό της αποζημίωσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ΤΜΗΜΑ ΙΙ.

Για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα του Ασφαλισμένου, η παρούσα επέκταση μπορεί να χορηγείται in excess (μετά την εξάντληση) των ορίων ευθύνης του Ασφαλιστηρίου του κλάδου Αυτοκινήτων το οποίο υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί. Για τα μηχανήματα κάθε είδους για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση για έκδοση ειδικής αδείας, η κάλυψη λειτουργεί in excess (μετά την εξάντληση) των ορίων ευθύνης της επέκτασης Εργαλείου του Ασφαλιστηρίου, ενώ η κάλυψη λειτουργεί fromgroundup στην περίπτωση που το μηχάνημα δεν έχει δυνατότητα να ασφαλιστεί με τέτοια επέκταση Εργαλείου. Αστική Ευθύνη προς Τρίτους – του ασφαλιστήριου συμβολαίου τεχνικών έργων (CAR, EAR).

Εάν στο ανωτέρω παράδειγμα, είχαμε να κάνουμε με ζημιογόνο γεγονός που προκλήθηκε από τη χρήση μηχανήματος έργου χωρίς ειδική πινακίδα (επομένως χωρίς υποχρεωτική ασφάλιση), τότε θα ενεργοποιούνταν εξαρχής η κάλυψη ΚΠΚ Εργολάβων – Τμήμα ΙΙ, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους και θα λειτουργούσε το συμβόλαιο αυτό κατά αποκλειστικότητα.

O Γιάννης Σαμολαδάς είναι ειδικός σύμβουλος ασφάλισης στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδρυτής της Τruck & Cargo Insurance Brokers. Με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας συμβουλέψει για όλα τα θέματα που σας απασχολούν σε σχέση με τις ευθύνες που έχετε ως εργολήπτες καθώς και την ασφάλιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σας. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί του στο samoladas@truckinsurance. gr και θα σας απαντήσει μέσα σε 24 ώρες. Για επείγουσες συμβουλές στα μέλη Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. απαντάει χωρίς χρέωση στο 6973 232322.

το άρθρο δημοσιεύτηκε στο: Εργοληπτικόν βήμα Νο_105 της ΠΕΣΕΔΕ

Δες κι αυτά!

25 Μαΐου, 2023

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων: Μάρτιος 2023

Τα Νέα μας

25 Μαΐου, 2023

Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 2021

Τα Νέα μας

25 Μαΐου, 2023

Ετήσια έκθεση 2022

Τα Νέα μας

3 Μαρτίου, 2021

Μου έχει λήξει η άδεια οδήγησης λόγω ηλικίας. Μπορώ να ασφαλιστώ;

Τα Νέα μας

24 Φεβρουαρίου, 2021

Η οδήγηση στο χιόνι απαιτεί προσαρμογή και ιδιαίτερη προσοχή από τους επαγγελματίες οδηγούς!

Τα Νέα μας

16 Φεβρουαρίου, 2021

Οδήγηση σε χιόνι & πάγο: Ότι πρέπει να γνωρίζετε

Ασφάλιση με απλά λόγια

2 Φεβρουαρίου, 2021

Μικτή ασφάλεια φορτηγού

Τα Νέα μας

14 Ιανουαρίου, 2021

Αύξηση των κομίστρων των μεταφορών λόγω Brexit

Τα Νέα μας

8 Ιανουαρίου, 2021

Γιάννης Σαμολαδάς: Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την πανδημία

αρθρογραφία

8 Ιανουαρίου, 2021

Τruck & Cargo Insurance Brokers: Ασφάλιση Κατασκευής Έργου

αρθρογραφία

3 Ιανουαρίου, 2021

Ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων

αρθρογραφία

3 Ιανουαρίου, 2021

Οι 12 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει μία εργοληπτική επιχείρηση

αρθρογραφία

20 Δεκεμβρίου, 2020

Ασφάλιση Μηχανημάτων Έργου

αρθρογραφία

20 Νοεμβρίου, 2020

SOLUTIONS 9: Η χαρτογράφηση της αγοράς των logistics στην Ελλάδα σήμερα

αρθρογραφία

29 Σεπτεμβρίου, 2020

Πρόγραμμα ασφάλισης ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων Enviro Truck

Ασφάλιση περιβαντολλογικών κινδύνων

11 Ιουλίου, 2020

Ασφάλεια φορτηγού: Τι να προσέξεις!

Τα Νέα μας

17 Ιουνίου, 2020

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΜΕ STRETCH FILM

Τα Νέα μας

17 Ιουνίου, 2020

Τι έγινε στο Γουίμπλετον?

Τα Νέα μας

31 Μαΐου, 2020

Γεγονός είναι πλέον το ψηφιακό δίπλωμα στους επιτυχόντες στις εξετάσεις οδήγησης.

Τα Νέα μας

31 Μαΐου, 2020

Γιατί η ασφάλιση του οχήµατος είναι υποχρεωτική;

Τα Νέα μας

8 Μαΐου, 2020

Οδικός Χάρτης για την ασφάλιση φαρμακοβιομηχανιών

Τα Νέα μας

10 Απριλίου, 2020

Αυξήθηκαν κατά 37% οι εξακριβωμένες ασφαλιστικές απάτες στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Τα Νέα μας

30 Μαρτίου, 2020

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον COVID-19; Δείτε το Infographic

Τα Νέα μας

23 Μαρτίου, 2020

Σχέδιο Δράσης “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” για τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Τα Νέα μας

© 2024 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved